Brukerverktøy

Nettstedverktøy


Sidefelt

Prosjekteringsveileder

Redigeringshjelp (admin)

Alle sider (admin)

Opprett side (admin)

Du har ikke tilgang til å legge til sider
arbeidsprosess:hovedplan

Forventninger til prosjekteringen i Hovedplan

Hensikt

Denne siden beskriver aktiviteter for gjennomføring av hovedplanarbeidet. Prosjektering består av mange aktiviteter som bør foretas i riktig rekkefølge og med akseptvurderinger underveis for å sikre underlag for påfølgende aktivitet. Rekkefølgen kan tilpasses prosjektets omfang etter avtale med prosjektleder.

For en beskrivelse av formålet med hovedplan, se Prosjektgjennomføring.

Forventninger til digital planlegging og leveranser

Prosjekteringen for dette fagområdet skal gjennomføres i henhold til bestemmelse i avtale eller kontrakt. En manglende akseptert dokumentasjon i forhold til beskrivelsen i prosessen vil medføre at leveransen vil bli forstått som ikke levert.

ProsjekteringsprosessDette er en foreløpig prosessbeskrivelse for kjerneprosessen utarbeidelse av hovedplaner

Vi arbeider med å utarbeide en prosessbeskrivelse for fagene som del av kjerneprosessen.

Prosjekteringsprosess hovedplan

Beskrivelse av aktiviteter

Etablere felles planforståelse

Utarbeide planunderlag

Alternativssøk

Siling av alternativer

Utarbeide teknisk tiltak

Faseplanlegging

Oppretting av dokumentasjon etter analyser

Kvalitetssikring

Gjennomføring av analyser

Samfunnsøkonomisk analyse

Analyse av ytre miljø

SHA-analyse

Analyse jernbanesikkerhet

Estimering og usikkerhetsanalyse

Akseptvurdering / kontroll og godkjenningspunkt

Etablere faglig oppfølgingsrutine

Gjennomgang av planunderlag

Gjennomgang av teknisk plangrunnlag

Tredjepartskontroll

Merk:

  • Aktivitetene som vises er kun et utvalg av alle delaktivitetene i et hovedplanprosjekt. Det er aktiviteter der den prosjekterende har et eksplisitt bidrag. Prosjektleders aktiviteter som ikke berøerer de prosjekterende direkte vises for eksempel ikke.
  • Eventuell omprosjektering grunnet resulatet i analyser eller andre årsaker samt delvis overlappende aktiviteter er ikke illustrert i figuren.
  • Kontraheringsprosessen er ikke vist. Den prosjekterende kan med fordel bidra med faglige innspill i denne også.
  • For fagområdet Signal gjelder en egen prosess, se beskrivelse på fagsiden til signal.
  • Se i tillegg hver enkelt fagside for forventninger som er fagspesifikke.
  • Samfunnsøkonomisk analyse er ikke vist i prosessen da denne ikke påvirker selve prosjekteringen. I analysen benyttes derimot prosjektert løsning som grunnlag for konsekvensanalyse og siling av løsninger.

Systemgrensesnitt

Prosjektering av jernbane er en kompleks og tverrfaglig prosess der alle fag har grensesnitt mot ett eller flere av de andre fagene. Det må sikres at alle systemgrensesnitt ivaretas. Følgende tabell bør benyttes som et hjelpemiddel under hele prosjekteringsprosessen: Oversikt over systemgrensesnitt. Tabellen er ikke uttømmende.

Versjonshistorikk

Hovedendringer er utført ved revisjoner. Mindre endringer kan utføres ved en underrevisjon. Retting av feil og små endringer er ikke vist, men de fremkommer i Endringshistorikk.

De store endringene veilederen har gjennomgått er dokumentert her:

  • Versjon 2. Oppdatert tekst Gjeldende i fra 15.02.2021
  • Versjon 1. Første versjon. Gjeldende i fra 01.03.2019

Send tilbakemelding på denne siden

arbeidsprosess/hovedplan.txt · Sist endret: 2021/08/17 10:54 av stun