Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:overbygning:detaljplan:l-dp-ob_skiltplaner

L-DP Skiltplaner

Krav til plassering av skilt er gitt i Teknisk regelverk: Generelle tekniske krav til plassering av skilt

En skiltplan er en tverrfaglig plan som skal inneholde skilt fra alle fag og plasseringen av disse, slik at sikt og lesbarheten blir optimal for kjørende personell. Det er normalt Signalfaget som utarbeider skiltplanen ut fra et dimensjonerings- og sikkerhetsaspekt. Plasseringen skal vises både i modell, skjematisk plan og i en tabellform.

Skiltplanen skal gjennom en tverrfaglig kontroll, og planene skal godkjennes av Kunde og trafikk.

Veiledning For plassering av fall stigningsmerker:

  • Fall/stigningsmerker settes ved eller i nærheten av HBP eller LBP på et hensiktsmessig sted i forhold til spor/ytre elementer og evt sikt.
  • Sammenfallende fall/stingingsseksjoner slås sammen og bør vurderes over lengder på rundt 500m, men dette bør vurderes i hvert enkelt tilfelle.
  • Dersom en flersporet bane har en forskyvning i HBP/LBP (normalt bare noen meter) settes fortrinnsvis opp like fall-, stigningsvisere på linje. Dersom absolutt fall i et spor er 6,49 ‰, og sporet ved siden av 6,51 ‰, setter man heller opp to like skilt på 7 ‰ i hvert spor enn et av hver på 6 ‰ og 7 ‰. Strengene går normalt ved siden av hverandre og for lokfører ser disse helt like ut og skaper bare usikkerhet om skiltene er forskjellig.
  • Fall under 5 ‰ skiltes normalt ikke
  • Har banen større endringer i traseen lengre fremme, og man velger å skilte med den laveste verdien først, bør man i enkelte tilfeller sette opp skilter selv om endringene lengre fremme er mindre enn 5 ‰.

Eksempel på skilting av banetrase: I en banestrekning med fall på -5 ‰ i 100m, så -7 ‰ i 350m, så -9‰ i 55m så bør ikke hvert lille banestykke skiltes, for å unngå at lokfører må forholde seg til for mye infromasjon. Disse skiltene er mest hensiktsmessig for gods, og at det er sjeldent at disse merkene er av betydning for vanlige persontog (dersom disse er mindre enn 10‰). Gjennomsnittet på strekningen vil bli -6,8 ‰, og dette er nærmest det lengste stykke på -7 %. I dette tilfellet kan«7 ‰ fallviser» plasseres i begynnelsespunktet for stigningen på -5 ‰, og motsatt vei en «7 ‰ stigningsviser» i sluttpunktet for -9 ‰ fallet.

For eksempel, dersom man ved et hovedsignal har en strekning på 6 ‰ stigning i f.eks. 877 m som senere på linjen endres til 9 ‰ stigning i f.eks. 1200m, vil det i dette tilfellet ha betydning for lokfører å vite en mer nøyaktig stigning for å igangsette toget. Her ville jeg ha skiltet 6 ‰ stigning først (i 877m) og deretter satt opp nye skilter på 9 ‰ stigning. Motsatt vei ville det holdt med et 9 ‰ fallmerke.

Eksempeltegninger

Skiltplan. Viser eksisterende og nye skilt med riktig symbol både som tabell og tegning. Lages i samarbeid med andre fag som signal. Målestokk 1 :500 A1.

Skiltplantabell og skiltoversikt som vedlegg a i Teknisk regelverk


Send tilbakemelding på denne siden

fag/overbygning/detaljplan/l-dp-ob_skiltplaner.txt · Sist endret: 2019/02/28 10:31 av akhshe