Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:overbygning:detaljplan:v2

v2 Dette er en gammel versjon av siden.

Detaljplan Overbygning

Teknisk detaljplan skal ha forankring/mandat fra en godkjent teknisk hovedplan med tilhørende arealplan, og detaljplanen er normalt en videreutvikling av valgt løsning i denne planen.

Ved oppstart av detaljplanarbeidet må prosjekteier og utførende enhet vurdere om det tekniske plangrunnlaget (hovedplanen) er godt nok for videre prosjektering, eller om det er behov for revisjon eller endring av det tekniske grunnlaget. Ved behov for større endringer, skal det utarbeides en revidert hovedplan som må godkjennes.

Teknisk detaljplan vil være grunnlag for eventuell reguleringsplan. Eventuell offentlig planprosess vil foregå parallelt med utarbeidelse av detaljplan.

For mindre og enkle tiltak kan det prosjekteres etter en forenklet prosess ihht STY-601738 Håndbok for utrednings-, plan- og byggeprosjekter i JBV.

Problemstillinger som bør avklares

Det må innhentes tilstrekkelig bakgrunnsmateriale for å kunne gi grunnlag for å med sikkerhet kunne definere tiltaket, og de konsekvenser som følger. Dette kan være gjort i hovedplanen, men ofte må det suppleres for å oppnå nødvendig bakgrunnsmateriale.

Andre ting som bør avklares er:

 • Trasering, både permanent og for alle faser i produksjon
 • Utarbeidelse av faseplaner og gjennomføringsrekkefølge
 • Detaljert plassering av alle funksjoner
 • Tegninger av geometrier
 • Dokumentere og utarbeide tegninger for spesialløsninger som ikke er standard
 • Detaljerte tegninger og beskrivelser av tekniske løsninger utenfor geometrier
 • Hvilket format prosjektet skal levere. Dette må være i henhold til kontrakt, PDP og evt. dokumentkontroller.
 • Gjennomgang av tidligere planfase, hovedplanen, for å se om det er behov for endringer og optimaliseringer. Alle endringer skal dokumenteres og argumenteres for. Ved vesentlig endringer skal hovedplanen revideres og godkjennes på nytt
 • Kart og geodata kontrolleres om det er av tilstrekkelig kvalitet og nødvendig innhold
 • Data fra eksisterende jernbaneanlegg sjekkes og evt. suppleres
 • Status for offentlige arealplaner
 • Medvirke i felles prosjektering med andre faggrupper.

Noe byggherrelevert materiell har lang leveringstid, og må derfor i mange tilfeller bestilles i løpet av detaljplanfasen.

Leveranse

Detaljplanen skal vise detaljer og nødvendige avklaringer for å definere et ferdig bygget anlegg. Detaljeringsgraden på innholdet skal være så høy at tekniske løsninger og plassering av disse er bestemt. Funn og konklusjoner skal dokumenteres. Følgende dokumenter skal leveres:

 • Utarbeidet dokumentplan
 • Tegningsliste
 • Beskrivelse av eksisterende og nytt anlegg, ut fra valg som er gjort i hovedplanen
 • Kostnadsoverslag, ±10%, i henhold til tenkt løsning
 • Beskrivelse av tiltak i forbindelse med utfordringer i prosjektet, så som snø etc.
 • Innmelding av eventuelle dispensasjoner fra Teknisk regelverk
 • Sjekkliste detaljplaner overbygning
 • Innmelding, evt. forhåndsinnmelding, av ønsket disponering av spor og sportilgang
 • Teknisk dokumentasjon til reguleringsplan

I tillegg skal følgende teknisk dokumentasjon leveres:

Noen av lenkene er røde. Det betyr at prosjekteringsveilederen ikke (ennå) har beskrivelse og eksempler på den aktuelle tegningen, men at den likevel forventes i en leveranse.


Send tilbakemelding på denne siden

fag/overbygning/detaljplan/v2.txt · Sist endret: 2018/12/30 11:59 av akhshe