Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:overbygning:detaljplan:y-dp-ob_faseplaner

Y-DP-OB Faseplaner

Om faseplaner

Jernbaneteknisk faseplan er et dokument som viser planlagt anleggsgjennomføring delt inn i faser for togtrafikk, byggeaktiviteter og signalanlegg. Hensikten er å organisere byggeperioden, slik at man oppfyller regler og krav til sikkerhet i togframføringen. Den danner grunnlaget for bestilling av nødvendig sportilgang/brudd. Hver hovedfase skal representere idriftsettelse etter endringer som påvirker togframføringen. Midlertidige spor skal ha egne hovedfaser. Innhold skal være i kronologisk rekkefølge, hver fase viser et tidsbilde.

Etablering av faseplaner er en tverrfaglig prosess, hvor hvert fag må være representert, i tillegg til involvering fra Trafikk lokalt. Det er også en stor fordel å ha med erfaren byggeleder. Jernbaneteknisk faseplanen er et underlagsdokument for melding/søknaden til Statens jernbanetilsyn ved ny eller endret jernbaneinfrastruktur. Arbeidet bør starte tidlig og kompetanse på søknadsprosess må delta her. Prosjektets aktiviteter må samkjøres for å komme fram til en foreslått hensiktsmessig gjennomføring hvor avhengigheter mellom fag avklares. Dette er et grunnlag for estimat av nødvendig bruddlengder. Involvering av signalressurs er helt nødvendig for å kunne ivareta sikker togframføring i hver fase, og begrense antall faser signalteknisk. Sportilgang (som er avtalt med rutekontoret) skal framgå av dokumentet, der brudd angis i antall timer og ev. «hvite tider» (korte perioder i hht. grafisk rute).

Skjematisk fremstilling er i mange tilfeller bra, pga. tydelighet. Nødvendig tekst settes på, den skal være begrenset, men relevant informasjon er viktig. Slik informasjon kan være spornummer, sporvekselnummer, plattformer, veier og bruer. Geografisk fremstilling kan velges når kart i bakgrunnen anses som viktig. Fargekoder benyttes for å vise tilstand/status for spor. Fasenes inndeling med tallsystem har tekstlig beskrivelse. Dette kan benyttes som «beste praksis». Hovedfasene bør nummereres og beskrives slik (men tilpasses prosjektet):

  • 00.00 Eksisterende driftssituasjon
  • 00.10 Forberedende arbeider
  • 00.20 Brudd
  • 10.00 Driftsfase
  • 10.10 Mellomfase
  • 10.40 Brudd
  • 20.00 Driftsfase
  • 20.10 Mellomfase
  • 20.20 Mellomfase
  • 30.00 Driftsfase ferdig situasjon

I den tekstlige beskrivelsen for brudd-fasene, bør det angis hvorvidt etterfølgende driftsfase er meldingspliktig/søknadspliktig overfor SJT. I faser med brudd angis timer, måned eller dato og klokkeslett. Linjehastighet og lavere hastighet i faser beskrives. Aktivitetene skal beskrives kort. Andre arbeider som ikke er viktig for trafikken/sikringsanlegg/faser behøver ikke være med. Dette må utledes i egne detaljerte fremdriftsplaner som harmonerer med faseplanen. For å få en god plan må man vurdere hva som vil være viktig for entreprenøren (teknisk, tidsmessig og økonomisk). Det må sikres en realistisk gjennomføring, men ikke legge for store bindinger/begrensninger på entreprenørens rom for gjennomføring. Tilgjengelige brudd og hvite tider må hensyntas. Øvrige behov for brudd må det søkes om i tide. Prosjektene bør se på alternativ trafikkavvikling av persontrafikk og godstrafikk i brudd allerede i tidlig fase. Dette påvirker gjennomførbarhet og realisme for alternativ transport, og kan beskrives i faseplaner.

Dokumentet blir et viktig grunnlag for videre planlegging av anleggsgjennomføring. Tittelfeltet skal kun være på forsiden. Malen (dwg-fil) med symbolfarger og med prinsipper for nummer i fasene bør følges.

Malen i dwg-format kan lastes ned fra denne linken:ban-00-y-00000_jernbanet_fasepl_best_practice.dwg

Mal i Pdf-versjon: ban-00-y-00000_jernbanet_fasepl_best_practice.pdf

Fargene i malen er endret for riving og tidskritisk innleggelse, rød og grønn. Pågående faseplanlegging behøver ikke revideres bare pga. endring i farger i malen så lenge tegnforklaringen er riktig.

Eksempeltegninger


Send tilbakemelding på denne siden

fag/overbygning/detaljplan/y-dp-ob_faseplaner.txt · Sist endret: 2020/11/13 14:42 av stun